RODO

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku pełni radca prawny Pani Małgorzata Domagała: adres e-mail: iod-domagala@poczta.okey.pl (do obsługi adresu konieczna jest uruchomienie języka programowania Javascript)
3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku udostępniania wizerunku dziecka, imienia i nazwiska dziecka w wynikach przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
4.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
5.Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową a także odpowiednim organom publicznym.
6.Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
7.Posiadają Państwo prawo do : dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

Z poważaniem
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 w Brzesku
mgr Katarzyna Gaździk

Przedszkolowo.pl logo