Regulamin wycieczek

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2019
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku
z dnia 04.11.2019 r.

REGULAMIN
organizacji wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 z póź.zm.)


Rozdział I
Ogólne zasady organizacji wycieczek i spacerów
§ 1
1. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczo-profilaktycznej Przedszkola.
2. Organizowanie przez Przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
a) Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
b) Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
c) Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego;
d) Kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
e) Podnoszenie sprawności fizycznej;
f) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
g) Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3. Wycieczko mogą być organizowane w ramach zajęć.
4. Organizacje i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
5. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.


Rodzaje wycieczek organizowanych przez przedszkole
§ 2
1. Organizowanie turystyki i krajoznawstwa przez Przedszkole odbywa się w następujących formach:
a) Wycieczki w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu – inicjowane i realizowane przez nauczyciela w celu realizacji obowiązującego programu wychowania przedszkolnego;
b) Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego.
§ 3
1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się rodziców dzieci/prawnych opiekunów o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:
a) Celu;
b) Trasie;
c) Harmonogramie;
d) Czasie trwania.
2. Program wycieczki organizowanej przez Przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor Przedszkola.
3. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 4
1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnego bezpieczeństwa przydziela się opiekunów według następujących zasad:
a) Jeden opiekun na 10 dzieci podczas wycieczek w miejscu, które jest siedzibą Przedszkola;
b) Jeden opiekun na 10 dzieci przy wyjeździe autokarem wynajętym na potrzeby wycieczki;
c) Jeden opiekun na 5 dzieci przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
2. Na prośbę kierownika wycieczki dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.
3. Na wycieczkę lub dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
4. Przed wyjazdem autokarem należy wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.
§ 5
1. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac Przedszkola, skąd dzieci udają się do domu. Dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób.
2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się.
3. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do przedszkola.
§ 6
1. Udział w wycieczce – z wyjątkiem wycieczek odbywających się w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
2. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców dzieci.
3. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas deszczu, burzy, śnieżycy, gołoledzi.
4. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
5. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są:
a) Poinformować nauczyciela o stanie zdrowia dziecka;
b) W dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie;
c) Dostosować ubiór do warunków pogody i programu wycieczki;
d) Osobiście odebrać dziecko z przedszkola po zakończonej wycieczce;


Rozdział II
Kierownik wycieczki i opiekunowie
§ 7
1. Kierownika wycieczki wyznacza Dyrektor Przedszkola spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich musi być nauczycielem.
3. W wycieczce można łączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki.
4. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.

§ 8
Do zadań kierownika wycieczki należy:
1. Opracowanie planu i harmonogramu wycieczki;
2. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
3. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
4. Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
5. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
6. Opieka nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce;
7. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
8. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

§ 9
1. Obowiązkiem opiekuna wycieczki jest w szczególności:
a) Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi;
b) Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
c) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez dzieci zasad bezpieczeństwa;
d) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
2. Opiekun wycieczki potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

§ 10
Obowiązki uczestników wycieczki
1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;
2. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
3. Wykonywać polecenia kierownika i opiekuna wycieczki;
4. W środkach transportu zając miejsce wyznaczone przez opiekuna;
5. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu;
6. Nie zaśmiecać pojazdu.


Rozdział IV

Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki
§ 11
1. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor Przedszkola.
2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas zajęć, należy zgłosić Dyrektorowi Przedszkola zamiar wyjścia poza teren przedszkola, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku zajęć oraz zeszycie wyjść.

Finansowanie wycieczek
§ 12
1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł, w tym ze środków pozyskanych od osób fizycznych, prawnych, organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.
3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w wycieczce zostanie sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie z tego tytułu powstały.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z organizacją wycieczki.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 25% kosztów wycieczki.

Dokumentacja wycieczki
§ 13
1. Dokumentacje wycieczki stanowią:
a) Karta wycieczki z harmonogramem, której wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki z podanym numerem telefonu rodzica/prawnego opiekuna;
c) Pisemna zgoda rodziców, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
d) Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki;
e) Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
2. Dokumentacja wycieczki o której mowa w pkt. a-d powinna być złożona do zatwierdzenia w terminie 2 dni przed jej rozpoczęciem.
3. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana w dokumentach nadzoru pedagogicznego przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce.
4. Rodzice dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są do:
a) Poinformowania opiekunów o stanie zdrowia dziecka;
b) W dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie;
c) Dostosować ubiór dziecka do warunków pogody i programu wycieczki;
d) Osobiście odebrać dziecko z przedszkola po zakończonej wycieczce;

Postanowienia końcowe
§ 14
1. Dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce oddziału organizowanej w danym dniu, mają prawo brać udział w zajęciach w przedszkolu.
2. Listę tych dzieci nauczyciel dołącza do dziennika zajęć.
3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz przepisy w sprawie zasad i warunków organizowania przez przedszkola krajoznawstwa i turystyki.

§ 15
1. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zarządzenia.
3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a) Załącznik Nr 1 – wzór karty wycieczki;
b) Załącznik Nr 2 – pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów;
c) Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki.Brzesko dnia 4 listopad 2019 r.

Regulamin organizacji wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku

Załącznik Nr 1
KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres przedszkola:
Publiczne Przedszkole Nr 7; ul. Okocimska 23; 32-800 Brzesko
Cel wycieczki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa miasto/trasa wycieczki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Termin ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kierownika wycieczki ……………………………………………………………………………………………………………………...
Liczba dzieci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Grupa I ……………………………………………………..
Grupa II …………………………………………………….
Liczba opiekunów wycieczki ………………………
Środek transportu ……………………………………………………………………………………………………………………………….
PROGRAM WYCIECZKI
Data, godzina wyjazdu i przyjazdu Długość trasy w kilometrach Miejscowość docelowa i trasa powrotna Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu Adres miejsca żywieniowego
(miejsca żywienia)
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki

Kierownik wycieczki

…………………………………………………………………..
(nazwisko i imię oraz podpis)


Opiekunowie wycieczki:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko oraz podpis)


Zatwierdzam
…………………………………………………………………………………..
(data i podpis Dyrektora)
Regulamin organizacji wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku

Załącznik Nr 2

ZGODA RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………………………
(telefon)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………
w wycieczce do …………………………………………………………………………………………………………………………………..
która odbędzie się w dniu …………………………………………………………………………………………………………………..
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z udziałem dziecka w wycieczce. Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia szkody powstałej w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu wycieczek dla dzieci przez moje dziecko.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w wycieczce. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem wycieczek obowiązującym w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku.
Inne istotne informacje, które rodzic/prawny opiekun chce przekazać organizatorowi wycieczki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Brzesko dnia …………………………… ………………………………………………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Regulamin organizacji wycieczek w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku

Załącznik Nr 3REGULAMIN

zachowania się dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku w czasie wycieczki

Każde dziecko, które jest uczestnikiem wycieczki zobowiązane jest;
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów;
3. Nie oddalać się od grupy;
4. Zachowywać bezpieczeństwo i ostrożność na ulicach i innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
5. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni.

Przedszkolowo.pl logo