Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 W BRZESKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 W BRZESKU

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku
2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
3. Za rzeczy pozostawione przez rodziców w ogrodzie lub przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 2
Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.
Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci
uczęszczające do przedszkola. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać
następujących reguł:
1.1 Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi
rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
1.2 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe ,
1.3 zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, zjeżdżalni wraz z drabinką, ławek, ogrodzenia.


§ 3
1. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy,
pomoc nauczyciela, którzy pełnią w tym czasie opiekę nad dziećmi.
2. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi placówki, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
3. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
4. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
5. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta.
6. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
7. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców dziecka.
8. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki, wodę).
9. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego ( pomoc nauczyciela, woźna )
10. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.
11. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
12. W domku przeznaczonym do zabawy może przebywać 4 dzieci.


§ 4

1. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać
Dyrektorowi Przedszkola nr 7 w Brzesku.
2. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się
zatrudnionym w przedszkolu.
3. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków woźnych oddziałowych zatrudnionych
w przedszkolu.
4. Dyrektor Przedszkola nr 7 w Brzesku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które
korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i nie
przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.
5. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów
dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie
placu zabaw.
6. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy
pracownik Przedszkola nr 7 w Brzesku.
7. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy
informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5

Postanowienia końcowe.

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby
pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy przedszkola.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla
pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.
Komunikat 2021-05-17, 17:09 | autor: PP 7
Przedszkolowo.pl logo