KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
NR 7 W BRZESKU
NA LATA 2013 – 2018Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym
w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U Nr 168, poz. 1324)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola nr 7 w Brzesku.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Cele koncepcji pracy przedszkola

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

Główne kierunki pracy przedszkola to:

1. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
2. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
4. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
5. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
6. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
7. Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę,
8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
9. Objęcie opieką i udzielanie wsparcia i pomocy dzieci będących z rodzin, które mają trudną sytuację materialną bądź życiową,
10. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
11. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
12. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.
Nasze motto :

„PRZEDSZKOLE AKCEPTUJE INDYWIDUALNOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA,
WSPIERA ORAZ KSZTAŁTUJE POSTAWĘ TWÓRCZĄ”


Misja przedszkola:

Każde dziecko jest dla nas ważne!
Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.


Wizja przedszkola:
1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasze place zabaw zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Nasze przedszkole:

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku mieści się w Brzesku, w dzielnicy Zielonka, przy ul. Okocimskiej 23 . Rozpoczęło działalność w 1976 roku. Budynek przedszkola usytuowany jest wzdłuż ulic: Okocimskie i Cegielnianej, w bliskim sąsiedztwie rzeki Uszwicy z dala od centrum miasta.
Do przedszkola co roku uczęszcza 50 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Od wielu już lat liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu. Dzieci zorganizowane są w 2 grupach zróżnicowanych pod względem wieku: Oddział I – (2,5,-latki, 3-latk, 4-latkii), Oddział II – (5-latki, 6-latki).
Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw , na której odbywają się zajęcia i na których spożywane są posiłki.
Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajdują się dwa place zabaw, wyposażone w piaskownice, ławeczki i sprzęt ogrodowy: bujaki, zjeżdżalnia, huśtawki, drabinka, kładka.
Przedszkole czynne jest dziesięć godzin dziennie ( 6.30 – 16.30), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach 8.00-13.00.
Kadra pedagogiczna liczy 4 nauczycieli :1 dyplomowany, 2 mianowanych i 1 kontraktowy ,wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiach podyplomowych.
Pracę przedszkola wspomaga łącznie 5 pracowników administracji i obsługi, w tym: intendent na 0,5 etatu. kucharka, pomoc kucharki, pomoc nauczyciela i 2 woźne oddziałowe, w tym jedna na 0,5 etatu.
Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Wszystkie zamierzenia i działania zapisałyśmy w programie „Program adaptacji dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną”, który funkcjonuje od 2004 r.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach: Programie wychowawczym, programie profilaktycznym, programie przeciwdziałania agresji oraz poprzez udział w programach zewnętrznych. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp.
W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i procedury odbioru dzieci z przedszkola zapisane w statucie przedszkola; zainstalowaliśmy program jammik do rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
Przedszkolaki uczestniczą również w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy, m.in. poznawanie rodzimej kultury, folkloru, języka ojczystego oraz bogactwa krajobrazu.
Właśnie turystyka pełni niezastąpioną rolę w odkrywaniu własnej tożsamości narodowej. Przez nią wywieramy wpływ na zasób wiedzy, umiejętności, na sprawność fizyczną, rozbudzamy w dzieciach wrażliwość na piękno.
Jako jedyne na terenie miasta i gminy Brzesko przedszkole realizujemy od 2013 roku wyjazd dzieci na 10-dniowe zielone przedszkole do Kołobrzegu. Oprócz walorów zdrowotnych pozwala ono na integrację rodziców i zacieśnienie współpracy przedszkola z rodzicami.
Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola jak również zajęcia z rytmiki.
Opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania).
Praca wychowawczo- dydaktyczno –opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
Tradycją jest czytanie bajek przez dzieci-absolwentów naszego przedszkola dla dzieci aktualnie do niego uczęszczających. Celem tego zadania jest wdrażanie dzieci do słuchanie i rozumienia literatury, zachęcanie do czytelnictwa, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi oraz zacieśnienie więzi absolwentów przedszkola z dziećmi do niego uczęszczającymi.
Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Organem prowadzącym jest Gmina Brzesko, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Krakowie.


Model absolwenta przedszkola:


Absolwent naszej placówki:
 potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 potrafi obcować w środowisku przyrodniczym
 jest wrażliwy na sztukę
 jest twórczy
 zna tradycję regionu
 jest otwarty na problemy innych
 jest prawdomówny
 jest komunikatywny
 jest dobrze rozwinięty fizycznie


Metody pracy z dzieckiem stosowane w przedszkolu
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom naszego przedszkola atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:
 metoda samodzielnych doświadczeń,
 metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 metoda zadań stawianych dziecku,
 metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:
 obserwacja i pokaz,
 osobisty przykład nauczyciela,
 udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie oraz koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:
 rozmowy,
 opowiadania,
 zagadki,
 objaśnienia i instrukcje,
 sposoby społecznego porozumiewania się,
 metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:
 Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 Opowieść ruchowa
 Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 Metoda K. Orffa
 Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 Metody aktywizujące
 Relaksacja
Programy realizowane w przedszkolu:

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4/08,poz. 17) – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.), która realizowana jest bezpłatnie w godzinach 8.00-13.00.
Realizujemy ją poprzez:
- program wychowania przedszkolnego wybierany corocznie do realizacji w miesiącu marcu na kolejny rok szkolny
- Roczny Plan Pracy Przedszkola przygotowywany przez Radę Pedagogiczną placówki i realizujący Koncepcję Pracy Przedszkola,
- Miesięczne Plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli – wychowawców.
- Program wychowawczy „Przedszkolak w świecie wartości”
- Program profilaktyczny „Bawimy się bezpiecznie”
- Program adaptacji dzieci do rozpoczynających edukację przedszkolną
- Program wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami.
- Program wspomagania rozwoju dziecka zdolnego w przedszkolu
- Program przeciwdziałania agresywnym zachowaniom dzieci „Jestem miłym, koleżeńskim przedszkolakiem”Zajęcia dodatkowe realizowane na terenie przedszkola:

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu są finansowane przez Gminę Brzesko. W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:
 religia w grupie starszej,
 rytmika,
 język angielski,


Tradycje przedszkola:

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę, swoją nazwę, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 składanie kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II
 Akcja „Sprzątanie Świata”
 Święto Jesieni – jesienne stoliki, konkursy wiersza i piosenki
 Spotkania wigilijne dzieci z rodzicami i wychowawcami w grupach
 Pasowanie na Przedszkolaka
 Święto Misia Pluszowego
 spotkanie dzieci ze św. Mikołajem
 Jasełka noworoczne
 Dzień Babci i Dziadka
 Bal karnawałowy
 Pokaz mody z okazji Dnia Kobiet
 Powitanie Wiosny
 Dzień Ziemi
 Olimpiada Przedszkolaka
 Wyjazd na zielone przedszkole do Kołobrzegu
 Dzień Matki
 Dzień Flagi
 Dzień Rodziców
 Piknik rodzinny
 Dzień Dziecka
 Uroczyste zakończenie roku w przedszkolu – pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną
 Spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci rozpoczynających po wakacjach edukację przedszkolną
Współpraca przedszkola z rodzicami:

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:
• zebrania ogólne i grupowe,
• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
• zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych do przedszkola dzieci i ich rodziców
• zajęcia otwarte,
• udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
• udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
• udział rodziców w wyjściu na wystawy, wycieczkach,
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.


Decyzyjność rodziców:

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
• udziału dziecka w zajęciach dodatkowych,
• czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
• udziału dziecka w wycieczkach,
• wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
• wyrażania zgody na kontrolę czystości skóry głowy prowadzoną przez pielęgniarkę na terenie przedszkola,
• wyrażania zgody na kontrolę stanu uzębienie prowadzoną przez lekarza stomatologa na terenie przedszkola,
• ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
• wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
• wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych.
• opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
• organizacji imprez przedszkolnych,
• organizacji rytmu dnia w przedszkolu,
• wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
• składania propozycji jadłospisu,
• propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.


Współpraca przedszkola ze środowiskiem

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych
i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień
i nagród,
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
• zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
• podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn);
• włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

Szczególnie aktywnie będziemy współpracować z:
1. Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Brzesku– realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono zwiedzanie szkoły, udział dzieci w turnieju „Sprawne sześciolatki” udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. teatrzyki.
2. Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Brzesku– realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono zwiedzanie szkoły, spotkania dzieci uczęszczających do przedszkola z absolwentami przedszkola- uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. teatrzyki.
3. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku– udział w warsztatach, kursach doskonalących i Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców (prelekcje i warsztaty dla rodziców).
4. Regionalnym Centrum Bibliotecznym w Brzesku – zwiedzanie biblioteki, uczestniczenie w zabawach edukacyjnych w celu „zaprzyjaźnienia się z biblioteką”, zwiedzanie wystaw, prezentowanie przez dzieci umiejętności wokalnych.
5. Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku – zwiedzanie biblioteki, uczestniczenie w zabawach edukacyjnych w celu „zaprzyjaźnienia się z biblioteką”, wspólne głośne czytanie.
6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzesku – objecie pomocą dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
7. Komendą Powiatową Policji w Brzesku– pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. pokazy dla dzieci.
8. Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
9. Przedszkolami z terenu miasta i Gminy Brzesko– organizowanie konkursów między przedszkolnych
10. Zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- poznawanie miejsc pracy najbliższej rodziny, pozyskiwanie środków na upominki dla dzieci.
11. Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku– organizowanie stażu dla bezrobotnych.
12. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku– umożliwianie odbycia praktyk uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
13. Współpraca z organem prowadzącym Urzędem Miejskim w Brzesku – ustalanie organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny oraz opracowywanie budżetu placówki, awanse zawodowe nauczycieli, realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
14. Współpraca z organem nadzorującym Urzędem Kuratorium Oświaty w Krakowie– udział w akcjach i przedsięwzięciach, organizowanie narad dyrektorów przedszkoli.
15. Współpraca z absolwentami przedszkola - organizowanie spotkań, prezentowanie twórczości wokalnej, recytatorskiej, plastycznej oraz czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”’
16. Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Brzesku –, zapraszanie do przedszkola uczniów na koncerty i prezentację instrumentów muzycznych.
17. Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie- Prokocimiu – przekazywanie upominków wykonanych przez przedszkolaków chorym dzieciom.
18. ZOL w Brzesku- przekazywanie upominków wykonanych przez przedszkolaków chorym dzieciom.


Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:
 spotkania,
 wycieczki,
 zwiedzanie wystaw,
 udział w konkursach,
 udział imprezach środowiskowych,
 pogadanki,
 badania,
 udział w akcjach,
 pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.
Promocja przedszkola

Działania promocyjne obejmują:

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
• prowadzenie kroniki przedszkola,
• organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
• prowadzenie strony internetowej placówki,
• zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
• prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku,
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
• upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2013 - 2018

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.


Rok szkolny 2013/2014

„Przedszkolak przyszłym ekologiem”

Zadanie:
Rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez tworzenie okazji do poznawania przyrody i jej zagrożeń w procesie twórczej działalności.


WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
• Dba o środowisko naturalne.
• Posiada wiadomości na temat środowiska naturalnego.
• Potrafi sprawnie segregować śmieci.
• Utrzymuje czystość i porządek w swoim otoczeniu.
• Potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć.
• Czynnie bierze udział w akcji „Sprzątanie świata”
• Potrafi wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w Polsce, objęte ochroną.

Rok szkolny 2014/2015

„Przedszkolak patriotą szanującym polskie dziedzictwo kulturowe, otwartym na wartości kultury europejskiej ”

Zadanie:
Rozwijanie poczucia miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej .
Poznanie naszej Ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego i historycznego.


WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
• Zna symbole narodowe, potrafi zaśpiewać hymn narodowy,
• Zna nazwę swojego kraju i nazwę jego stolicy,
• Potrafi wymienić znaczące wydarzenia z historii swojego kraju
• Potrafi wymienić główne: rzeki, góry i miasta Polski.
• Wie jak wygląda flaga Unii Europejskiej, potrafi zaśpiewać hymn Unii Europejskiej
• Potrafi wymienić zabytki Brzeska, Krakowa i Warszawy,
• Posiada wiedzę o 5 państwach Unii Europejskiej • Potrafi wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w Polsce, objęte ochroną.


Rok szkolny 2015/2016

„Przedszkolak samodzielny w domu i w przedszkolu „


Zadanie:
Wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u dzieci w domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.


WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
• Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie.
• Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
• Dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie.
• Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
• Potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć.
• Samodzielnie korzysta z toalety.
• Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc.
Rok szkolny 2016/2017

„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”

Zadania:
Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć.
Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.


WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

• Systematycznie korzysta z kącików książki.
• Wypożycza książeczki z rodzicami z biblioteki publicznej.
• Wzbogacił zasób słownictwa.
• Wzbogacił wrażenia i doznania estetyczne.
• Szanuje książki.
• Jest śmiały i otwarty na kontakty z innymi,
• Współdziała w zespole, dobiera role podczas zabawy w teatr i wciela się w role bohaterów z bajek.
• Konstruuje dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań.
• Potrafi uważnie słuchać tekst czytany.
• Zna utwory literackie dla dzieci i ich autorów.
• Interesuje się tekstem i literami.
• Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy.
• Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.


Rok szkolny 2017/2018

„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

Zadanie:
Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.


WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

• Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie porusza się w czasie i przestrzeni.
• Potrafi łączyć ruch z muzyką.
• Wykazuje sprawność fizyczną.
• Posiada umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dba o własne zdrowie, chroni je i wspomaga.
• Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.


KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie.
3. Rozwija się twórczo.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
8. Wcześnie zaczyna czytać.


W naszym przedszkolu rodzice:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.


W naszym przedszkolu nauczyciele:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy
i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego nr 7 w Brzesku zatwierdziła ją uchwałą do realizacji.

„Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 7 w Brzesku na lata 2013-2018” została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 05.09.2013 r. oraz na zebraniu ogólnym z rodzicami 06.09.2013 r. którą rodzice zaakceptowali jednogłośnie.

Przedszkolowo.pl logo